Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1 ze zm., zwane RODO), Administrator informuje o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Gąsowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, NIP: 9661767714, REGON: 200133730. Siedziba Administratora mieści się w Sokołach, przy ul. Kolejowej 33 lok. E, 18-218 Sokoły. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: rodo@termopasty.pl oraz listownie na adres siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe (zawarte w przesłanym CV oraz dokumentach dołączonych) przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji pracowników (jak i przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażono zgodę), w tym przede wszystkim w celu:
 • kontaktowania się z kandydatem w sprawach dotyczących danej rekrutacji, jak i rekrutacji przyszłych, jeśli kandydat wyraził zgodę,
 • prowadzenia akt osobowych kandydatów oraz teczek spraw kandydatów w AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski z siedzibą w Sokołach,
 • archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy oraz udzielona Administratorowi poprzez przesłanie CV zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, jak również jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO -to art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnie. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Przedsiębiorcy, usługodawcy, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych determinowany jest czasem trwania rekrutacji oraz okresem archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia rekrutacji w przyszłości, dane przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od ich pozyskania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz przepisów sektorowych regulujących działalność Administratora jest niezbędne, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu wzięcia udziału w rekrutacji (jak i przyszłych rekrutacjach, jeśli kandydat wyraził zgodę).